Липовецький районПетро ПорошенкоЖиття Вінниччини

Спадщина Вінниччини
Статут

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ДЕМЧАКА ЗІ СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Благодійна організація «Фонд Демчака зі сприяння економічному розвитку регіону» (у подальшому Організація) є місцевою благодійною організацією, яка діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність організації поширюється на територію Вінницької області.

 

1.2.Організація є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно,

розрахунковий та валютний рахунки в банках, власну печатку, штамп та емблему.

Організація набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації.

 

1.3. Юридична адреса: Вінницька область, м. Липовець, вул. Шевченко, 18, кв.2.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою створення і діяльності Організації є сприяння економічному розвитку регіону, виконанню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища регіону.

 

2.2. Основні завдання Організації:

 - сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

- сприяння економічному розвитку регіону;

- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм,

подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

- сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

- надання допомоги талановитій творчій молоді;

- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;

- надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

- сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

- сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

- сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним

та малозабезпеченим сім'ям.

3. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Відповідно до цього статуту, керуючись законодавством України, Організація здійснює благодійну діяльність в таких формах:

 - одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

- прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва.

4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. З метою здійснення статутної діяльності Організація має право:

- самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

- постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;

- відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

- засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

- бути членом інших благодійних організацій;

- мати власну символіку, популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

- мати інші права згідно з законодавством України.

 

4.2. Благодійна організація зобов'язана:

- забезпечити виконання статутних завдань,

- забезпечити вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

У своїй діяльності Організація керується чинним законодавством України та цим Статутом.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членами Організації є особи, які визнають статут Організації і беруть участь в її діяльності. Членами Організації можуть бути юридичні особи незалежно від форм власності.

 

5.2. Прийом в члени Організації та вибуття з неї здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Загальних зборів членів Організації.

 

Членство в Організації припиняється:

а) за власним бажанням члена на підставі письмової заяви;

б) виключенням з членів Організації у випадку:

- порушення умов Статуту,

- невиконання обов’язків, передбачених Статутом,

- вчинення дій, які компрометують Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду,

- вчинення проступку або злочину, несумісного з перебуванням в Організації.

 

5.3. Виключення з членів Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів. Член, що виключається, вправі представити письмове пояснення.

 

5.4. Члени Організації мають право:

- брати безпосередню участь у діяльності Організації відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;

- обирати і бути обраним в керівні органи Організації;

- отримувати інформацію про діяльність Організації;

- вносити пропозиції з питань діяльності Організації і вимагати їх розгляду керівними органами Організації;

- отримувати захист Організації у випадку незаконних дій з боку фізичних, юридичних осіб чи державних органів при виконанні обов'язків, пов'язаних з діяльністю Організації.

 

5.5. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- старанно виконувати обов'язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Організації;

- виявляти ініціативу для забезпечення успішної діяльності Організації;

- утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Організації;

- дотримуватись морально-етичних принципів Організації, не вести діяльність, яка їм суперечить.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Організації.

До складу Загальних зборів входять всі члени Організації, кожен з яких при вирішенні питань володіє одним голосом.

 

6.2. Загальні збори скликаються Головою Правління Організації не менше одного разу на рік або в будь-який час на вимогу 1/3 членів Організації або Голови Наглядової ради.

 

Компетенція загальних зборів:

- внесення змін та доповнень до Статуту;

- визначення основних напрямків діяльності Організації;

- затвердження благодійних програм;

- визначення структури Організації;

- обрання та звільнення з посади Голови Правління та Голови Наглядової ради;

- затвердження звітної доповіді Голови Правління та Голови Наглядової ради;

- прийняття та виключення з членів Організації;

- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 1/2 присутніх учасників зборів.

 

6.3. Виконавчим органом Організації є Правління, члени якого обираються Загальними зборами.

Компетенція Правління:

- загальне керівництво Організацією в період між Загальними зборами;

- розробка і внесення пропозицій щодо поточної та перспективної діяльності Організації;

- організація ведення внутрішньої документації Організації.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління.

 

6.4. Президент Організації, який одночасно є головою Правління, обирається Загальними зборами терміном на 2 роки. Президент Організації в межах своєї компетенції:

- без доручення діє від імені Організації;

- представляє Організацію у відносинах з державними та громадськими організаціями та установами, іншими юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається майном та коштами Організації;

- очолює Правління Організації;

- приймає на роботу та звільняє працівників Організації, визначає їх посадові обов‘язки;

- керує роботою членів та працівників Організації;

- скликає Загальні Збори та готує їх проведення;

- вирішує інші питання, пов‘язані з діяльністю Організації, які не віднесені до компетенції Загальних зборів.

 

6.5. Президент може бути звільнений з посади за рішенням Загальних Зборів до закінчення строку:

- за власним бажанням;

- при невиконанні вимог Статуту Організації;

- вчиненні ним протиправного діяння;

- якщо його дії заподіяли шкоду Організації.

 

6.6. Розпорядчі та контролюючі функції в Організації здійснює Наглядова рада. Наглядова рада здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю організації шляхом перевірок, які здійснюються по закінченні фінансового року.

 

6.7. Наглядова рада має право :

- отримувати будь-які документи, що стосуються фінансової діяльності Організації;

- вимагати від посадових осіб Організації письмових пояснень;

- вносити на розгляд Загальних зборів будь-які питання, що стосуються результатів проведених нею перевірок.

Для забезпечення своєї діяльності Організація може мати штатний апарат.

7. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. У власності Організації може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

 

7.2. Майно та кошти Організацій складають:

- внески засновників (засновника) та інших благодійників;

- благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

- надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Джерелом формування майна та коштів благодійної організації не можуть бути кредити.

Майно та кошти благодійної організації не можуть бути предметом застави.

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.

 

8.2. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату благодійної організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

 

8.3. Організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

 

8.4. Надходження Організації від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Міжнародна благодійна діяльність Організації здійснюється шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

 

9.2. Організація здійснює міжнародні зв'язки в порядку, передбаченому чинним законодавством і може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, цілі яких не суперечать інтересам України та її міжнародно-правовим зобов'язанням.

 

9.3. Організація може проводити міжнародні семінари, конференції, виставки, конкурси тощо.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Зміни і доповнення до статуту Організації приймаються Загальними зборами членів і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 учасників Загальних зборів.

 

10.2. Зміни і доповнення до статуту реєструються у порядку, встановленому законодавством.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом її реорганізація або ліквідації.

Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Рішення Загальних зборів про реорганізацію або ліквідацію вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 учасників Загальних зборів.

 

11.2. При реорганізації благодійної організації її права і обов'язки переходять до правонаступників.

Благодійна організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

 

11.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або згідно рішення суду.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами, а у випадку банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

У разі ліквідації Організації її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.